From Riyadh From Jeddah From Dammam
Dammam SAR 87 Abha SAR 87 Riyadh SAR 87
Abha SAR 147 Madinah SAR 87 Qassim SAR 147
Madinah SAR 147 Gizan SAR 117 Hail SAR 147
Taif SAR 147 Qassim SAR 147 Jeddah SAR 227
Al Jouf SAR 147 Tabuk SAR 147 Abha SAR 247
Al Baha SAR 147 Riyadh SAR 177 Madinah SAR 247
Bisha SAR 147 Dammam SAR 227 Taif SAR 247
Jeddah SAR 177 Gizan SAR 247
Gizan SAR 247 Yanbu SAR 297
Tabuk SAR 247
Gurayat SAR 247
From Abha From Gizan From Madinah
Jeddah SAR 87 Jeddah SAR 117 Jeddah SAR 87
Riyadh SAR 147 Dammam SAR 247 Riyadh SAR 147
Dammam SAR 247 Riyadh SAR 247 Dammam SAR 247
From Qassim From Taif From Tabuk
Jeddah SAR 147 Riyadh SAR 147 Jeddah     SAR 147
Dammam SAR 147 Dammam SAR 247 Riyadh

SAR 247

Abha SAR 197
From Yanbu From Gurayat From Bisha
Dammam SAR 297 Riyadh      SAR 247 Riyadh      SAR 147
From Al Baha From Hail From Al Jouf
Riyadh SAR 147 Dammam SAR 147

Riyadh     

SAR 147
Dammam SAR 247